Kişisel Bilgilerin ve Verilerin Korunması

Firmamızın Güvenlik Politikası gereği; Müşterilerimizin güvenli bir şekilde, rahatça alışveriş yapabilmelerini sağlamak için en gelişmiş güvenlik sistemlerini kullanmaktadır. Sistemimizdeki 128 bit SSL sayesinde kredi kartı bilgileriniz üçüncü şahısların gözünden ve müdahalesinden korunmaktadır.

Sipariş işlemlerinin bütün aşamasında tüm bilgi alışverişi SSL güvencesi altındadır ve tüm veri akışı şifreli olarak yapılmaktadır. Bu, pratik olarak kırılması mümkün olmayan bir şifrelemedir. SSL güvenlik protokolü sayesinde sitemize verdiğiniz kredi kartı bilgileriniz şifrelenerek bankaya gönderilir ve bu işlem sırasında bu bilgilere bizlerin dahi ulaşabilmesi mümkün değildir.

yazitahta.com hiçbir müşterisinin kredi kartı bilgilerini sisteminde saklamamaktadır. Bu sebepten dolayı kendi kredi kartı güvenliğiniz için, her sipariş oluşturma aşamasında kart bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Karınca Eğitim Gereçleri (“Firma”) tarafından çalışanlara, çalışan adaylarına, müşteri ve tedarikçiler bünyesinde görev alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.
 

1.     Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 
Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Firma çalışanlarının istihdamının sağlanması, işe alım süreçlerinin ve insan kaynakları prosedürlerinin uygulanabilmesi, tedarikçi ve müşterilerle sözleşmesel ilişkilerin ve talep/teklif formu iletiminin sağlanabilmesi, işyerinde fiziki güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla; ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Firma tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Firma’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Firma’nın ve Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini kapsamında işlenmektedir.
 

1.     Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

 
Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Firma’nın faaliyetleri çerçevesinde istihdam ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Firma’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla otomatik olan veya olmayan yollarla edinilir.
 

1.     Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkerler

 
Firma, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen koşullara uygun hareket eder ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri benimser;

1.     Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması,

2.     Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,

3. Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlara bağlı kalınması,
4. Kişisel verilerin gerekenden ve yasal olarak izin verilenden daha uzun bir süre ile saklanmaması.
 

1.     Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

 
Firmamız tarafından işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde veri depolama ve e-mail hizmetlerinin alındığı yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.
 

1.     Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

1.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Daha önce Karınca Eğitim Gereçlerine bildirilmiş bir email adresi varsa info@yazitahta.com adresinden email aracılığıyla, bildirilmiş bir email adresi yok ise Karaduvar Mah. 65152 Sok. No:34/2 Akdeniz/MERSİN adresinden posta aracılığıyla, kişisel verilerin işlenme esaslarına ilişkin her türlü bilgi talebinde bulunulabilir.
  
Veri Sorumlusu Sıfatıyla
Karınca Eğitim Gereçleri – Emrah TUĞRA